logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07

Chiskie przysowia...

Huang Liang Mei Meng

Chi?skie powiedzenie "Huang liang Mei meng", Huang Liang oznacza po polsku dos?ownie ??te ziarno czyli proso. Mei Meng to po polsku pi?kny sen. Jednak ca?y zwrot: Huang Liang Mei Meng mo?emy przet?umaczy? na polski tylko jako pi?kny albo s?odki sen. Sk?d zatem w tym powiedzeniu wyraz proso. To wyja?nimy zaraz w naszej historii.

Dawno, dawno temu ?y? sobie m?ody nauczyciel imieniem Lu. Przez ca?e ?ycie poszukiwa? mo?liwo?ci zaj?cia wysokiego urz?du i otrzymywania honorw, ale nigdy mu si? nie poszcz??ci?o i wci?? by? biedny. Prowadzi? wi?c ci??kie ?ycie ale wci?? my?la? o zmianie na lepsze. Pewnego dnia postanowi? jeszcze raz sprbowa? szcz??cia i przyst?pi? do imperialnego egzaminu.Wybra? si? wi?c w podr? do stolicy. W czasie tej podr?y spotka? starego mnicha - taoist?, opowiedzia? mu o swoich k?opotach i porosi? o rady na przysz?o??. Stary mnich poda? mu poduszk? i powiedzia? z u?miechem: Szukasz wysokiej pozycji i s?awy. Prze?pij si? na tej poduszce i dowiesz si? wszystkiego na temat przysz?o?ci.

W tym momencie w?a?ciciel zajazdu, w ktrym chcieli sp?dzi? noc, rozpocz?? gotowania prosa. Natomiast m?ody cz?owiek nie trac?c czasu u?o?y? si? na pos?aniu z poduszk? pod g?ow? i wkrtce zasn??. Przy?ni?o mu si?,?e znalaz? si? w tajemniczej krainie. Zosta? tam zaproszony przez bogotego i wp?ywowego cz?owieka imieniem Cui do jego domu gdzie pozna? jego pi?kn? crk?. M?odzi poznali si? wzajemnie i wkrtce potem zawarli ma??e?stwo. Kariera m?odego nauczyciela rozwija?a si? coraz bardziej pomy?lnie. Zda? imperialny egzamin i otrzyma? upragniony oficjalny tytu?. Nast?pnie awansowa? z roku na rok a? zosta? mianowyny premierem rz?du. Mia? on pi?ciu synw i wszyscy oni poszli w ?lady ojca, rwnie? zdali imperialne egzaminy i otrzymali wysokie tytu?y. Przez reszt? swego ?ycie mia? on wi?c wszystko to czego pragn?? - wysokie stanowisko, powa?anie i bogactwo. Ach, co za pi?kne ?ycie.

Ale by? to tylko sen i m?ody nauczyciel musia? si? w ko?cu obudzi?. Kiedy otworzy? oczy zobaczy?, ?e stary mnich stoi obok niego i u?miecha si?.

Okaza?o si?, ?e proso jeszcze si? nie ugotowa?o a m?ody naauczyciel Lu by? nadal biedny tak jak przedtem. Wszystko to co mia? jeszcze niedawno okaza?o si? tylko snem. Historia ta zosta?a opisana w okresie chi?skiej dynastii Tang rzez pisarza Szenh Jiji w jego ksi??ce "opowie?? o poduszce". Z czasem zwrot ten sta? si? popularnym powiedzeniem. Huang liang Mei meng oznacza nierealistyczne marzenia, ktre mog? si? spe?ni? tylko w ?ni.

Zwrot ten wyst?puje tak?e w innej postaci - Huang Liang Yi Meng. W dos?ownym t?umaczeniu oznacza to: sen trwaj?cy tyle ile trwa ugotowanie prosa. Jeszcze inna forma tego zwrotu brzmi - Hangdan Meng.

Handan to nazwa miasta w prowincji Hebei Chin. Wed?ug legendy to w?a?nie w tym mie?cie m?ody nauczyciel Lu spotka? starszego mnicha.Tak wi?c dos?owne t?umaczenie oznacza sen w mie?cie Handan.

I jeszcze jedna spotykana forma tego zwrotu: Yi Zhen Huang Liang. Dos?owne t?umaczenie b?dzie brzmia?o: jedna poduszka prosa wydaje si? z pocz?tku, ?e nie ma to ?adnego sensu.
copyright © imiennik.pl