logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07

Chiskie przysowia...

Da Yi Mie Qin

Da Yi Mie Qin. Da po chi?sku znaczy wielki, Yi to znaczy sprawiedliwo??, Mie to ukara?, a Qin to znaczy krewny. Powiedzenie to oznacza, ?e dla obrony wielkiej sprawiedliwo?ci mo?na ukara? swojego krewnego.

W czasie Walcz?cych Krlestw (256 - 221 r. lat przed nasz? er?) ksi??? krlestwa Wei Huan Gong mia? brata (od innej matki) nazwanego Zhou Xu. Za swego ?ycia ich ojciec ksi??? Zhuang Gong szczeglnie pieszczotliwie odnosi? si? do Zhou Xu, w wyniku tego Zhou Xu cz?sto post?powa? swawolnie i niegrzecznie. Minister Shi Que namawia? ksi?cia Zhuang Gonga, by uczy? swoje dzieci w?a?ciw? metod? - nie nale?y ich wprowadza? na b??dn? drog? rozwoju. Kiedy dziecko przyzwyczaji si? do niegrzecznego, luksusowego i leniwego trybu ?ycia, dziecko to nie b?dzie mia?o dobrej przysz?o?ci, bo zepsuj? go niew?a?ciwe zwyczaje. Jednak ksi??? Zhuang Gong nie wzi?? s?w Shi Que pod uwag?. Po ?mierci Zhuang Gonga Huan Gong przej?? w?adz?. Jego brat Zhou Xu zamierza? wi?c zabi? Huan Gonga i zdoby? w?adz?. Syn ministra Shi Que-Shi Hou by? cz?owiekiem niegrzecznym, i cz?sto dawa? Zhou Xu z?e rady aby pomc mu w jak najwcze?niejszym zg?adzeniu swego brata.

Nareszcie Zhou Xu uda?o si? zamordowa? brata Huan Gonga, i obj?? on w?adz?, zosta? ksi?ciem krlestwa Wei. Powo?a? on Shi Hou na stanowisko kanclerza. Obaj byli bardzo zadowoleni. Jednak Zhou Xu nie spodoba? si? zarwno ludno?ci krlestwa Wei jak i ksi?ciom innych krlestw.

Shi Hou powiedzia? Zhou Xu: Mj ojciec Shi Que by? bardzo szanowany przez ludno??, zwr?my si? do niego z pro?b? o rad?. Zhou Xu wyrazi? zgod? na to. Shi Que odpowiedzia?: je?li taka wielka sprawa cieszy?aby si? poparciem od Syna Niebianskiego - krla Zhou - krla wszystkich ksi???t, to nikt nie o?mie? si? temu przecistawi? si? niezale?nie ze strony wewn?trznej jak zewn?trznej kraju. Jednak bardzo trudno by?o spotka? si? z krlem Zhou. Wi?c Shi Hou zapyta? ojca, jak? drog? mo?na spotka? si? z krlem Zhou. Shi Que odpowiedzia?: obecnie ksi??? Chen Huan Gong bardzo podoba si? krlowi Zhou Wangowi, najlepiej wi?c zwr?cie si? do ksi?cia Chen Huang Gonga, krry mg?by Wam pomc w tej sprawie. Us?yszawszy s?owa Shi Que obaj byli zadowoleni i od razu przybyli z prezentami do krlestwa Chen.

Jednak niewiedzieli, ?e Shi Que napisa? ju? wcze?niej list do ksi?cia Huan Gonga, w ktrym stwierdzi?, ?e krlestwo Wei jest krajem ma?ym. Ja jestem ju? w wieku podesz?ym. Zhou Xu i Shi Hou s? przest?pcami, ktrzy zamordowali naszego ksi?cia. Zwracam si? do Was z uprzejm? pro?b? o to, by?cie ich koniecznie zg?adzili. W wyniku czego Zhou Xu i Shi Hou zostali aresztowani od razu po przybyciu do krlestwa Chen. Po otrzymaniu zawiadomienia o tym, krlestwo Wei wys?a?o zast?pca kanclerza do Chen, ktry tam skaza? Zhou Xu na ?mier?. M?odszy brat Huan Gonga Jin obj?? w?adz? w krlestwie Wei i zosta? ksi?ciem Wei Xuan Gong.

Urz?dnicy krlestwa Wei uwa?ali, ?e Shi Hou jest synem Shi Que. Wystarczy?o zabicie Zhou Xu, mo?na by?o zwolni? Shi Hou. Ale Shi Que absolutnie na to nie pozwoli?. Zaznaczy? on, ?e Shi Hou doradza? Zhou Xu, zwolnienie Shi Hou nie by?oby sprawiedliwe. Shi Que wys?a? swojego pomocnika Nou Yang Jian do krlestwa Chen i tam zabi? syna Shi Hou.

W historycynej ksi?dze Zuo Zhuan by? artyku? opisuj?cy ten fragment historii, pod koniec tego artyku?u autor chwal?c bezinteresownego ducha Shi Que uzna? to za Da Yi Mie Qin: ukaranie swego syna ?mierci? dla obrony wielkiej sprawiedliwo?ci, oraz interesw ludno?ci i pa?stwa.
copyright © imiennik.pl