logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07

Chiskie przysowia...

Shui Shen Huo Re

Shui to znaczy woda, Shen to g??boki, Huo to znaczy ogie?, a Re to gor?cy. Shui Shen Huo Re znaczy wi?c g??boka woda i gor?cy ogie?.

Powiedzenie mwi tak:

W okresie Walcz?cych Krlestw, czyli mi?dzy pi?tym a trzecim wiekiem przed nasz? er?, na terenie dzisiejszych Chin znajdowa?o si? wiele krlestw, nieustannie ze sob? walcz?cych. Jednym z najpot??niejszych by?o krlestwo Qi.

Wojska Qi napad?y na s?siednie pa?stwo, ktrego nazwa brzmia?a Yan. Ludno?? Yan nie stawia?a oporu. Przeciwnie, wojska Qi zosta?y przyj?te wr?cz przyja?nie. Sta?o si? tak dlatego, ?e w Yan od wielu lat panowa?a wojna domowa, w ktrej gin??y setki ludzi. Naje?d?cy zostali wi?c przyj?ci jako wybawiciele.

Jednak po kilku miesi?cach okaza?o si?, ?e ludno?? Yan ma ju? dosy? obcych "wybawicieli", ktrzy zanadto panoszyli si? w ich pa?stwie. Krl Qi zaprosi? na swj dwr s?ynnego filozofa Mencjusza, aby zapyta? go o rad?.

Mencjusz powiedzia?: "Kiedy twoje wojska wkroczy?y do Yan, tutejsza ludno?? przywita?a was jak wybawcw. Teraz jednak twoje oddzia?y przynosz? ludziom nieszcz??cie i staj? si? coraz bardziej znienawidzone. Moja rada jest taka - wycofaj swe wojska, jak najszybciej, zanim ludno?? Yan zdecyduje si? znale?? kogo?, kto wyzwoli j? od was."

Krl zrobi? niezadowolon? min?. Nie takiej rady si? spodziewa?. Mencjusz, widz?c to, u?miechn?? si? i doda?: "Pami?taj, krlu, ?e chocia? nikt nie mo?e ?y? bez wody i bez ognia, jednak nikt te? nie mo?e ?y? w g??bokiej wodzie i w pal?cym ogniu. Je?eli wasza okupacja b?dzie trwa?a zbyt d?ugo - ludzie bez w?tpienia zaczn? si? burzy?."

W?adca nie pos?ucha? rady filozofa. Jednak sta?o si? dok?adnie tak, jak przewidywa? Mencjusz - ludno?? Yan, przy poparciu innych pa?stw ostatecznie zmusi?a wojska Qi do wycofania si? ze swego kraju. Od tego czasu powiedzenie Shui Shen Huo Re - g??boka woda i gor?cy ogie? - to okre?lenie trudno?ci i cierpie? nie do zniesienia.
copyright © imiennik.pl