logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 17.08.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Lew
(Leo)
22.07 - 22.08
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: OKTAWIAN


Kiedy OKTAWIAN obchodzi imieniny?
08.06,


Osobowo??: Cz?owiek ognia.
Charakter: 93 %
Promieniowanie: 87 %
Rezonans: 80000 drga?/sek.
Kolor: Niebieski
G?wne cechy: Towarzysko?? - Dynamizm - Zmys?owo??
Totem ro?linny: Topola
Totem zwierz?cy: ?oso?
Znak: Lew
TYP: Typ ludzi, ktrzy pod prd i wiatr dop?yn do ?rd?a, jak ?oso?, ich totem. Gdy czego? pragn, uzyskuj to, nieraz si?. To nerwowi cholerycy, od dzieci?stwa sprawiajcy trudno?ci wychowawcze.
PSYCHIKA: To ekstrawertycy, potrzebujcy s?uchaczy. Maj sk?onno?? do mwienia "nie" i nie jest ?atwo nak?oni? ich do zmiany zdania. Subiektywni i zaborczy, sprowadzaj wszystko do w?asnej osoby. Lubi dramatyzowa?. Przypominaj dumn topol? rzucajc wyzwanie burzy, ale uginajc si? w oczekiwaniu lepszych dni, gdy grozi jej z?amanie.
WOLA: Jest zarazem motorem i hamulcem: motorem, gdy popycha ich do czynu, a hamulcem, ?o powoduje pych? i kompleks wy?szo?ci, przeszkadzajce w dzia?aniu.
POBUDLIWO??: Zale?na od okoliczno?ci. Raczej narz?dzie, pewnej gwa?towno?ci wewn?trznej m z sposb widzenia ?wiata.
ZDOLNO?? REAKCJI: Jak u wszystkich cholerykw, podlega znacznym wahaniom.
AKTYWNO??: Maj w osobowo?ci co? z awanturnika, std nie odpowiadaj im monotonne zawody. S? dobrymi in?ynierami, zw?aszcza na budowle, gdy potrzebuj kontaktu z robotnikami i otwartej przestrzeni. S? te? dziennikarzami, reporterami, technikami pracujcymi w ciep?ych krajach, wojskowymi, policjantami, krtko mwic, lud?mi czynu.
INTUICJA: Nie maj? czasu, by si? ni kierowa?, gdy? s? ca?kowicie poch?oni?ci dzia?aniem. Duma nie pozwala im przyzna? si? do pora?ek.
INTELIGENCJA: Szybka, syntetyczna. Na pierwszy rzut oka widz, jakie decyzje nale?y podj?. Maj pojemn pami?? i du? ciekawo?? ?wiata.
UCZUCIOWO??: Chc by? kochani bardziej ni? sami potrafi kocha?, mimo ukrytej czu?o?ci.
MORALNO??: Zale?y u nich od okoliczno?ci. Potrafi dostosowa? j do prowadzonego przez siebie ?ycia, nie ulegajc cudzym wp?ywom. S? to buntownicy, kontestatorzy, "ludzie barykady".
ZDROWIE: S? bardzo ?ywotni, ale prowadz niezdrowy tryb ?ycia. Jedz o nieregularnych porach, zbyt ma?o ?pi, nadu?ywaj alkoholu. Bardzo wskazane uprawianie sportu, ale z zachowaniem ostro?no?ci, gdy? ich wybuchowy dynamizm mo?e doprowadzi? do wypadku.
ZMYS?OWO??: Nieraz wykazuj niepokojc ?dz? ?ycia. W dziedzinie seksu wcze?nie dojrzewaj i maj? du?e wymagania. Poniewa? nie s? zbyt uczuciowi, ich ?ycie seksualne niekiedy przypomina safari: potrzebuj polowania.
DYNAMIZM: Wi?kszy od aktywno?ci.
TOWARZYSKO??: Gdy musz wsp?zawodniczy? z rywalem, zrobi wszystko, by wygra?. Odnosz w ?yciu du?e sukcesy, ale do?? p?no. Musz przeczeka? szale?stwa m?odo?ci i upa?y lata.
PODSUMOWANIE: Trzeba wykaza? wobec nich ogromn cierpliwo??, ktrej oni sami s? pozbawieni i wielk stanowczo??, ktra z takim trudem akceptuj. Nie jest to ?atwe!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl