logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 17.08.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Lew
(Leo)
22.07 - 22.08
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: STEFAN


Kiedy STEFAN obchodzi imieniny?
04.17, 08.06, 08.16, 09.02, 09.07, 09.18, 11.22, 11.28, 12.10, 12.11,


Osobowo??: Ten, co ukrywa ogie?
Charakter: 84 %
Promieniowanie: 80 %
Rezonans: 62 000 drga?/sek.
Kolor: Pomara?czowy
G?wne cechy: Zdolno?? reakcji - Pobudliwo?? - Zdrowie - Moralno??
Totem ro?linny: Werwena
Totem zwierz?cy: Nietoperz
Znak: Panna
TYP: Do?? tajemniczy, a raczej trudny do zrozumienia. Ich wyobra?nia i zdolno?? przystosowywania s? wi?ksze, ni? mo?liwo?? realizacji, std s? lud?mi troch? mrocznymi. Niczym ich totem, nietoperz, zaczynaj prawdziw aktywno?? z nadej?ciem mroku, kierujc si? niecodziennymi sposobami.
PSYCHIKA: Introwertycy, ktrych ma?omwno?? mo?e sprawia? wra?enie, ?e si? gniewaj, podczas gdy oni zag??biaj si? w sobie, by przemy?le? sytuacj? i podj? decyzj?. Nie ulegaj wp?ywom.
WOLA: Rozdarta mi?dzy pragnieniem dominowania a obaw, ?e nie sprosta ambicjom.
POBUDLIWO??: To ich pi?ta Achillesa, gdy? w po?czeniu z siln reaktywno?ci wywo?uje gro?ne kompleksy psychiczne. W przyja?ni s? nieufni, nie znaj si? na psychologii kobiet i rzadko maj? przyjaci?ki.
ZDOLNO?? REAKCJI: Przesadna. Ich reakcje, nieraz gwa?towne, zdaj si? maskowa? pop?och, wobec prowokacji ?ycia spo?ecznego i uczuciowego. ?le znosz pora?ki i wszelkie ciosy.
AKTYWNO??: S? sumiennymi uczniami, zdolnymi do du?ego nak?adu w?asnej pracy. Jako doro?li maj? sk?onno?? do rozwizywania problemw, ktre inni ca?kiem by zlekcewa?yli. S? badaczami, technikami, in?ynierami. Nieraz robi zaskakujce odkrycia, dysponujc bardzo ma?ymi ?rodkami materialnymi. S? rwnie? doskona?ymi lekarzami, nauczycielami.
INTUICJA: Jest to dla nich ust?powanie niekontrolowanemu zewowi pod?wiadomo?ci. Wol racjonalny system wiedzy.
INTELIGENCJA: Syntetyczna, ale zaskakujca: maj du?e trudno?ci z przyswojeniem sobie zupe?nie prostych rzeczy, podczas gdy z?o?one problemy s? dla nich ca?kiem jasne.
UCZUCIOWO??: Umacniaj swe poczucie bezpiecze?stwa, gdy s? w?a?cicielami czego? - czy to w aspekcie uczuciowym, czy materialnym. Trzeba baczy?, aby nie zamykali si? w sobie, aby umieli swobodnie wypowiada? swe opinie i przekonania. Nie pozwlcie im rozpoczyna? zdania od "Na pewno powiem g?upstwo...
MORALNO??: Maj pewien kompleks winy, ktry prowadzi ich do ch?ci samozniszczenia. Rodzice i wychowawcy powinni wykazywa? du? czujno??.
ZDROWIE: Doskona?e. S? odporni na zm?czenie, mog pracowa? do p?na w nocy. Uwaga na wypadki mogce uszkodzi? ko?ciec. S?aby punkt: ?o?dek.
ZMYS?OWO??: W ich poj?ciu s?owa "zmys?owo??", seks" kryj w sobie agresywn rywalizacj?. Ich zmys?owo?? jest cz?sto st?umiona wzgl?dami rodzinnymi czy religijnymi.
DYNAMIZM: Bardzo wywa?ony, stanowi pewny element ich osobowo?ci. Potrafi by? obiektywni, ale nieraz brakuje im pewno?ci siebie.
TOWARZYSKO??: Stanowi jeden z przedmiotw ich waha? i niepokojw. Na przyj?ciach wol zaszy? si? w spokojnym kciku z grupk przyjaci?.
PODSUMOWANIE: Z pewno?ci ukrywaj w sobie ten ogie?, ktry o?wieca ich i spala jednocze?nie! Tylko oni maj? tego ?wiadomo??. Powinni?my im pomc, dajc im t? pewno?? siebie, ktrej tak potrzebuj.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl