logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 19.09.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Panna
(Virgo)
22.08 - 22.09
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: TEKLA


Kiedy TEKLA obchodzi imieniny?
09.23,


Osobowo??: Ta, na ktrej opiera si? ?wiat
Charakter: 85 %
Promieniowanie: 80 %
Rezonans: 75000 drga?/sek.
Kolor: Fioletowy
G?wne cechy: Pobudliwo?? - Intuicja - Uczuciowo??
Totem ro?linny: Konwalia
Totem zwierz?cy: Jaszczurka
Znak: Rak
TYP: S? stworzone na obraz naszego ?wiata: nerwowe i niesta?e. Jak jaszczurka, ich totem, lubi wygrzewa? si? na s?o?cu - i nagle uciekaj przy najl?ejszym szmerze? To poetki, ktre marz o ?yciu, a rzadziej prze?ywaj swe marzenia.
PSYCHIKA: Widz ?wiat przez pryzmat swych w?asnych emocji. ?atwo ulegaj wp?ywom. Maj du? wyobra?ni?, wydaj si? powierzchowne, gdy? odrzucaj rzeczywisto??.
WOLA: Jej intensywno?? jest identyczna z intensywno?ci pobudliwo?ci, std nieraz jedna cecha zajmuje miejsce drugiej. To powoduje brak zdecydowania.
POBUDLIWO??: Bardzo silna, o wiele silniejsza od zdolno?ci reagowania. Jest to ?rd?em niezrwnowa?enia i wszelkiego rodzaju nerwic.
ZDOLNO?? REAKCJI: Nieraz staj bezsilne i bezradne wobec sytuacji, ktre ich zdaniem s? tak skomplikowane, ?e wszelka decyzja wydaje im si? niemo?liwa.
AKTYWNO??: Dzia?anie jest ich obsesj. Tyle o nim my?l, ?e nie maj? czasu pracowa?. Brakuje im dyscypliny, a ich odpowiedzialno?? zawodowa pozostawia wiele do ?yczenia. S? dobrymi pisarkami i dziennikarkami, aktorkami o wielkiej wra?liwo?ci, odnosz te? sukcesy w dziedzinie mody.
INTUICJA: Dzi?ki du?ej wyobra?ni posiadaj rwnie? wybitn intuicj?.
INTELIGENCJA: W cigu paru godzin zmieniaj si? ich pogldy, ch?ci, pragnienia. Nie nale?y pozwala? tym dzieciom na niesta?o??, ktra mo?e sta? si? chroniczna. Trzeba te? wcze?nie przeciwdzia?a? brakowi pewno?ci siebie.
UCZUCIOWO??: S? raczej zazdrosne i zaborcze pod wzgl?dem uczuciowym. Powinny nauczy? si? dawa?. Nie nale?y dopuszcza?, by rodzina sta?a si? zbyt ochraniajcym kr?giem, ktry powodowa?by u nich obaw? przed uczestnictwem w ?yciu spo?ecznym.
MORALNO??: Nie podlega zbyt surowym regu?om. Te kobiety s? tym, czym czyni je otoczenie i do?wiadczenie ?yciowe. Lubi ciep? atmosfer? rodzinn i nieraz maj? trudno?ci z przystosowaniem si? do wymogw wsplnego ?ycia, gdy wyjd za m? i maj? dzieci.
ZDROWIE: Zmienne. Nieraz uciekaj w chorob?. Potrzebuj du?o snu i ?wie?ego powietrza, lekkich sportw, jak tenis czy p?ywanie. Szybko si? m?cz.
ZMYS?OWO??: Wyjtkowo s?aba. Cz?sto odmawiaj uczestnictwa w systemie psychobiologicznym, ktry upodabnia?by je do innych.
DYNAMIZM: Pragnienie samozniszczenia - bardziej pozorne ni? realne - prowadzi je do podwa?ania w?asnej warto?ci w oczach innych. Przejawiaj si? tu pewne cechy masochistyczne.
TOWARZYSKO??: Zmienna - w towarzystwie mog by? albo najb?yskotliwsze, albo najbardziej oboj?tne. Nie ufaj m??czyznom, obawiaj si? kobiet, potem niespodziewanie padaj ofiar bezsensownych nami?tno?ci bez perspektyw.
PODSUMOWANIE: Ujmujce istoty, sentymentalne, o melancholijnym uroku, marzycielskich oczach i go??bim sercu.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl