logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 17.08.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Lew
(Leo)
22.07 - 22.08
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: WERONIKA


Kiedy WERONIKA obchodzi imieniny?
01.13, 02.04, 05.17, 07.09,


Osobowo??: Ta, co krluje w niebie i na ziemi
Charakter: 95 %
Promieniowanie: 97 %
Rezonans: 120 000 drga?/sek.
Kolor: Niebieski
G?wne cechy: Wola - Uczuciowo?? - Moralno?? - Aktywno??
Totem ro?linny: Lilia
Totem zwierz?cy: Go??bica
Znak: Panna
TYP: Choleryczny. Maj nie?atwy charakter. To kobiety zdecydowane, pracowite, nieco chmurne, zazdrosne, ale posiadajce bogactwo czu?o?ci i mi?o?ci.
PSYCHIKA: S? introwertyczkami, to znaczy, ?e maj? sk?onno?? do zamykania si? w sobie i nie zawsze ujawniaj swe my?li i uczucia. S? nawet skryte. Maj wielk pewno?? siebie i du? doz? zdecydowania.
WOLA: Bardzo rozwini?ta, nie pozostawia miejsca egoizmowi. Ich totemem jest lilia, symbol pi?kna, czysto?ci i silnego zapachu, ktry jednak nie wszyscy znosz.
POBUDLIWO??: W po?czeniu ze zdolno?ci reakcji daje mieszank? wybuchow!
ZDOLNO?? REAKCJI: Silna! Gdy si? z czym? nie zgadzaj, bardzo ostro si? przeciwstawiaj. S? uparte. pora?ki sprawiaj im przykro??, ale nie powstrzymuj Ich.
AKTYWNO??: Zazwyczaj s? wzorowymi uczennicami. Pocigaj je zaj?cia, w ktrych trzeba dawa? du?o z siebie, a najpi?kniejszym z nich jest pozycja matki rodziny. Lubi tak?e zawody, w ktrych maj? kontakt z dzie?mi i z chorymi: mog by? lekarkami, piel?gniarkami, nauczycielkami, zakonnicami.
INTUICJA: Maj dobr intuicj?, ale nie ufaj jej. Wol spokojnie pod?a? utartymi ?cie?kami, ni? rzuca? si? w przygody. Stoj mocno nogami na ziemi.
INTELIGENCJA: Nie staraj si? b?yszcze?, a nawet wykazuj pewn nieufno?? wobec ludzi, ktrzy prbuj za wszelk cen? przycign? uwag?. Maj inteligencj? analityczn, to znaczy interesuj si? raczej szczeg?ami, ni? oglnymi zarysami.
UCZUCIOWO??: ?atwo je obrazi? czy zrani?. S? zaborcze, ale bardziej z ch?ci ochraniania innych, ni? posiadania ich. Zdolne s? do g??bokiej przyja?ni, ale ograniczaj liczb? przyjaci? i starannie ich dobieraj.
MORALNO??: Przestrzegaj bardzo surowych zasad. Posiadaj wrodzony zmys? moralny, ktry zawsze objawia si? w prze?omowych chwilach.
ZDROWIE: Posiadaj du? ?ywotno?? i solidne zdrowie. Powinny prowadzi? regularny tryb ?ycia, aby nie dopu?ci? do nadmiernego rozwini?cia si? i tak silnej pobudliwo?ci. S?abe punkty: jelita, p?uca i skra.
ZMYS?OWO??: Stanowi wa?n cz??? ich ?ycia uczuciowego. Wszystkie przyjemno?ci ?ycia i wszystkie pop?dy wi? si? dla nich z mi?o?ci - w najszczytniejszym znaczeniu tego s?owa. Najwa?niejsza jest dla nich rado?? dawania.
DYNAMIZM: Sprawiaj wra?enie, ?e wszystko przychodzi im z ?atwo?ci, podczas gdy w istocie musz walczy?, by stan? na wysoko?ci zadania, ktrym jest "krlowanie w niebie i na ziemi" dzi?ki zaletom serca.
TOWARZYSKO??: Czuj si? swobodnie w towarzystwie, chocia? nie potrzebuj innych.
PODSUMOWANIE: Jako dzieci nie stwarzaj problemw, albo raczej od najm?odszych lat umiej same rozwizywa? swe problemy, i p?niej, kiedy stan przed nieuniknionymi trudno?ciami ?ycia, doskonale potrafi same sobie poradzi?.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:



copyright © imiennik.pl