logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 27.11.2021  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2021 jest rokiem:
rok 2021 jest rokiem baw?u
baw?u


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: NORBERT


Kiedy NORBERT obchodzi imieniny?
06.06,


Osobowo??: M??czyzna ?pi?cy na s?o?cu
Charakter: 87 %
Promieniowanie: 83 %
Rezonans: 77000 drga?/sek.
Kolor: Fioletowy
G?wne cechy: Towarzysko?? - Zmys?owo?? - Intuicja
Totem ro?linny: Leszczyna
Totem zwierz?cy: Zaskroniec
Znak: Bli?ni?ta
TYP: Sentymentalni czy flegmatycy? W?a?ciwie jedno i drugie. Pe?ni uprzejmo?ci i delikatno?ci, maj? nieco os?abione reakcje.
PSYCHIKA: Introwertycy. Posiadaj intensywne ?ycie wewn?trzne i bujn wyobra?ni?. Twierdz, ?e s? domatorami, ale du?o podr?uj, czasem nawet emigruj. S? zdolni do du?ych po?wi?ce?, ale niezbyt pewni siebie - zdarza si?, ?e s? troch? boja?liwi.
WOLA: S? "gi?tcy" jak ich totem - leszczyna. Wykazuj raczej, wol? chronienia si?, ni? ekspansji.
POBUDLIWO??: Silna uczuciowo?? wywo?uje u nich nie?mia?o??, nieraz mylnie bran za lenistwo.
ZDOLNO?? REAKCJI: Bardzo s?aba, co zwizane jest z ma? pobudliwo?ci.
AKTYWNO??: Lubi nauk?, ale nieraz "wy?czaj si?", w trakcie lekcji algebry przemierzajc Sahar?! Trzeba uwa?nie ?ledzi? ich post?py w nauce, nie zawierzajc stopniom, ktre cz?stokro? bardziej zawdzi?czaj zaradno?ci ni? rzetelnej wiedzy. Jako doro?li s? doskona?ymi dziennikarzami, zdolnymi matematykami, interesuje ich te? szkolnictwo, zw?aszcza ze wzgl?du na d?ugie wakacje! S? te? dobrymi kasjerami, lubi wszystko, co zwizane z pieni?dzmi.
INTUICJA: Posiadaj cudown intuicj?, udaje im si? uchwyci? ukryty charakter wielu spraw. Niczemu si? nie dziwi.
INTELIGENCJA: Zazwyczaj bardzo du?a, syntetyczna, pozwalajca im oceni? od razu sytuacj?. Dobra pami??, zawsze rozbudzona ciekawo??. Niestety, trudno im przej?? od koncepcji do jej realizacji.
UCZUCIOWO??: Nie?mia?o?? przeszkadza im w sprawach sercowych. Maj trudno?ci z wyra?eniem najszczerszych uczu?. Nie brak im g??bi, ale skrywa si? ona pod w?a?ciw im dyskrecj.
MORALNO??: Dobra, cho? uzale?niona od okoliczno?ci. Interesuje ich wszystko, co zwizane z religiami, a nawet okultyzm.
ZDROWIE: Zadowalajce, ale powinni wystrzega? si? przem?czenia umys?owego. S?abe punkty: uk?ad trawienny i kr?enie. Sk?onno?? do lenistwa i oci??a?o?ci.
ZMYS?OWO??: Silna, ale zale?na od uczu?. Pewne aspekty brutalnej rzeczywisto?ci mog przyprawi? ich o wstrzs, dlatego rodzice powinni jak najwcze?niej informowa? ich o problemach ?ycia.
DYNAMIZM: Ich pierwsz reakcj jest zawsze sprzeciw, odmowa, ale maj? do?? rozumu i bierno?ci by szybko rezygnowa? z bezowocnych dyskusji.
TOWARZYSKO??: Ch?tnie przyjmuj go?ci i chodz; z wizytami, ale pod warunkiem, ?e nie musz gra? pierwszych skrzypiec. Bardziej odpowiadaj im spokojne rozmowy w kcie salonu. Kochaj rodzin?, o ile nie jest zbyt despotyczna.
PODSUMOWANIE: Nie wahajcie si? zbudzi? "zaskro?ca", a je?li jeste?cie rodzicami tych ch?opcw, nie pozwlcie im popada? w apati? i bierno??.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl