logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: PELAGIA


Kiedy PELAGIA obchodzi imieniny?
03.23, 06.09, 07.11, 10.08,


Osobowo??: Ta, co krluje na ziemi
Charakter: 92 %
Promieniowanie: 96 %
Rezonans: 80 000 drga?/sek.
Kolor: Zielony
G?wne cechy: Wola - Aktywno?? - Zdolno?? reakcji - Moralno??
Totem ro?linny: Lawenda
Totem zwierz?cy: Kangur
Znak: Panna
TYP: Stoj mocno nogami na ziemi. S? zamkni?te w sobie, ale nie s? marzycielkami. Od najm?odszych lat s? urodzonymi posiadaczkami, ktrym trzeba ofiarowywa? praktyczne prezenty.
PSYCHIKA: D?ugo prze?ywaj rozczarowania i pora?ki. S? do?? m?ciwe, nieraz te? odgrywaj rol? m?czenniczek. Nie ulegaj wp?ywom.
WOLA: Silna, oparta na wyczuciu moralno?ci i zdolno?ci do po?wi?ce?. To kobiety o wielkim sercu, ktre od dzieci?stwa musz by? otoczone mi?o?ci.
POBUDLIWO??: St?umiona na rzecz woli i wielkiej aktywno?ci. Sprawiaj wra?enie, ?e same zadaj sobie gwa?t, by za wszelk cen? osign? sukces.
ZDOLNO?? REAKCJI: Jest wyrazem walki przeciw sobie samej i przeciw spo?ecze?stwu, co mo?e powodowa? kompleks ni?szo?ci. Potrafi zachowa? obiektywizm, ale brak im pewno?ci siebie.
AKTYWNO??: W pracy szukaj ucieczki przed odpowiedzialno?ci uczuciow czy spo?eczn. Rozumiemy wi?c, ?e d?no?? do podboju i zaborczo?? s? dla nich sposobem udowodnienia sobie samym, ?e potrafi zapanowa? nad kompleksami.
INTUICJA: Nie ufaj jej.
INTELIGENCJA: Praktyczna, ?ywa, zdolna do przystosowania si? do ka?dej sytuacji. Godna podziwu pami??.
UCZUCIOWO??: Zamykaj si? w swej skorupie i niekiedy obawa przed wyj?ciem z niej, gdyby zbyt mocno kocha?y, prowadzi je do egoizmu.
MORALNO??: Przestrzegaj jej skrupulatnie, nie tyle z g??bokiego prze?wiadczenia, co z szacunku wobec ustalonych regu? i konwenansw.
ZDROWIE: Doskona?e. Maj jednak sk?onno?? do dolegliwo?ci psychosomatycznych, z?ego samopoczucia, drobnych wypadkw, ktre same pod?wiadomie prowokuj, by unikn? okre?lonej odpowiedzialno?ci. Maj wra?liwe jelita i wtrob?.
ZMYS?OWO??: Tutaj najsilniej przejawiaj si? ich konflikty uczuciowe i zahamowania psychiczne. Wtpi w szczero?? mi?osnych wyzna?, zastanawiaj si?, czy to nie drwiny. Nie mo?na dopu?ci?, by u tych dziewczt rozwin??a si? nieufno?? wobec m??czyzn, zw?aszcza ?e brak pobudliwo?ci sk?ania je do staropanie?stwa. Je?li jednak wyjd za m?, s? surowymi ale sprawiedliwymi matkami.
DYNAMIZM: Rozwini?ty, ale nie dorwnujcy aktywno?ci. Std niekiedy nie doprowadzaj swych zamierze? do ko?ca.
TOWARZYSKO??: Mo?na powiedzie?, ?e spo?ecze?stwo jest dla nich wrogiem, tak ?le si? czuj w ?wiecie konwencji, ob?udy i "uk?adw".
PODSUMOWANIE: Mo?na u nich wyr?ni? dwie tendencje charakterologiczne, trudne do pogodzenia: pewn zaborczo??, opart na silnej woli i du?ej aktywno?ci, oraz sk?onno?? do ucieczki, gdy nie wszystkie warunki sukcesu s? spe?nione!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl