logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 04.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: OLAF


Kiedy OLAF obchodzi imieniny?
07.10, 07.29,


Osobowo??: Tajemny kwiat ziemi
Charakter: 89 %
Promieniowanie: 95 %
Rezonans: 78 000 drga?/sek.
Kolor: Fioletowy
G?wne cechy: Uczuciowo?? - Zmys?owo?? - Towarzysko?? - Intelekt
Totem ro?linny: Drzewo pomara?czy
Totem zwierz?cy: Wielb?d
Znak: Kozioro?ec
TYP: S? skryci i nie?miali. Nie maj? ?atwego charakteru. S? cholerykami, ustawicznie w stanie wrzenia, wydaje si?, ?e lada chwila wybuchn. Ceni przyjemne strony ?ycia.
PSYCHIKA: Potrzebuj kontaktu z lud?mi, maj? te? bogate ?ycie wewn?trzne. Nie ulegaj wp?ywom, cz?sto s? nawet uparci.
WOLA: Przewa?a nad innymi cechami charakteru, ale przejawia si? bardzo wybirczo. Zdarza im si? zaniedba? pilne obowizki, aby ca?kowicie po?wi?ci? si? niepotrzebnej dzia?alno?ci.
POBUDLIWO??: S?u?y im przede wszystkim do ubarwienia osza?amiajcych opowiada? o przygodach, ktre im si? przytrafi?y albo i nie!
ZDOLNO?? REAKCJI: Silna. Uwielbiaj przekor?, ich marzeniem jest mwienie "Nie". Na niepowodzenia reaguj bd? lekcewa?eniem, bd? gniewem. Je?li co? nie gra, to wina innych!
AKTYWNO??: Mog by? handlowcami, in?ynierami grnictwa, rolnikami, wiejskimi lekarzami, weterynarzami. Lubi mie? bliski kontakt z rzeczywisto?ci i widzie? owoce swej pracy. Nie maj? problemw z wyborem zawodu, gdy? od m?odych lat wiedz, czego chc.
INTUICJA: Raczej maj? nosa, ni? intuicj?! Kieruj si? bardziej rozs?dkiem, ni? szstym zmys?em.
INTELIGENCJA: Szybka, cho? niezbyt g??boka. Lubi przemowy i wielkie s?owa. S? obdarzeni syntetyczn inteligencj, natychmiast rozr?niaj zarysy problemu, ale nie wnikaj w szczeg?y.
UCZUCIOWO??: S? bardzo zaborczy, nadu?ywaj s?owa "moje": "moja" ?ona, "mj" samochd, "moje" mieszkanie. S? troch? despotyczni, uwa?aj, ?e wiele im si? nale?y, zw?aszcza w sprawach uczuciowych. Rodzina ma dla nich ogromne znaczenie. Pragn by? rozumiani, cho? sami nie staraj si? zrozumie? innych.
MORALNO??: Powiedzmy ogl?dnie, ?e bywa chwiejna. S? oportunistami, ktrzy przystosowuj si? do wydarze?, zapominajc o ich wymowie moralnej.
ZDROWIE: Na og? doskona?e. Powinni jednak uwa?a? na wtrob?, wystrzega? si? nadmiaru alkoholu i po?ywienia. Nie nadu?ywa? antybiotykw!
ZMYS?OWO??: Maj wielkie potrzeby i gotowi s? do wszelkich ofiar, a zw?aszcza ofiar ze strony innych - by je zaspokoi?. W ?yciu seksualnym - bardzo o?ywionym i wcze?nie rozpocz?tym - d? prosto do celu, co nieraz powoduje zam?t w ich ?yciu uczuciowym!
DYNAMIZM: Istnieje przepa?? mi?dzy tym, co chc robi? i o czym szeroko rozpowiadaj - a tym, co naprawd? robi.
TOWARZYSKO??: S? weso?ymi kompanami, lubi smaczne posi?ki w gronie przyjaci?.
PODSUMOWANIE: Sprowadzaj wszystko do kwestii w?asnego komfortu, szukaj ?atwego i przyjemnego ?ycia. W dodatku s? bardzo pewni siebie. Ale w sumie s? bardzo sympatyczni!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl