logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: MARCJAN


Kiedy MARCJAN obchodzi imieniny?
06.17,


Osobowo??: Samotny m??czyzna
Charakter: 92 %
Promieniowanie: 86 %
Rezonans: 85 000 drga?/sek.
Kolor: Zielony
G?wne cechy: Aktywno?? - Intelekt - Wola - Zmys?owo??
Totem ro?linny: Cis
Totem zwierz?cy: Dzik
Znak: Kozioro?ec
TYP: Jak dzik, ich totem, s? cholerykami o du?ej pobudliwo?ci. Posiadaj wielkie zalety serca i rozumu.
PSYCHIKA: Od najm?odszych lat nale?y traktowa? ich powa?nie, jak doros?ych. Zale?nie od okoliczno?ci mog ?y? w grupie, bd? samotnie, zamyka? si? w sobie bd? w pe?ni uczestniczy? w ?yciu spo?ecze?stwa.
WOLA: Jest wiodc cech tego typu charakteru. Jest motorem ich aktywno?ci.
POBUDLIWO??: Dzi?ki niej ich niszczca si?a staje si? bardziej ludzka. Gdyby nie ona, mieliby?my do czynienia z prawdziwym dzikusem.
ZDOLNO?? REAKCJI: Panuj nad swymi reakcjami, ale strze?cie si?, by nie zrani? ich pod wzgl?dem uczuciowym, spo?ecznym czy zawodowym - mog by? nies?ychanie niebezpieczni! Trudno jest zdoby? ich przyja??, ale je?li si? to uda, jest to przyja?? a? po grb. Niepowodzenia wzmacniaj ich upr, gdy? interesuje ich tylko to, co si? im opiera.
AKTYWNO??: S? zdyscyplinowani i skrupulatni. Mog d?y? tylko do jednego celu jednocze?nie, ale zawsze ten cel osigaj. Mog by? rolnikami, hodowcami, wojskowymi, marynarzami, sportowcami, zw?aszcza bokserami. S?owem odpowiadaj im wszelkie zawody wymagajce odwagi, zuchwa?o?ci, umiej?tno?ci rzdzenia.
INTUICJA: Jest u nich prawie instynktem. Wyczuwaj i przeczuwaj wiele rzeczy.
INTELIGENCJA: Typowo analityczna. Obserwuj, drobiazgowo analizuj rzeczy, wydarzenia, ludzi. Maj trwa? i pojemn pami??.
UCZUCIOWO??: Cechuje ich niez?omna wierno??, ale nie mo?ecie ich zawie??, ani opowiada? im bajek nigdy by wam tego nie wybaczyli. Nie znosz intryg i "machlojek".
MORALNO??: Sami przestrzegaj surowych norm moralnych i wymagaj tego od rodziny i wsp?pracownikw.
ZDROWIE: Posiadaj ogromn ?ywotno??. Ufaj jej, nie dbaj o siebie, jedz byle co, i mog przekroczy? granice swej odporno?ci. Nale?y od dzieci?stwa wpoi? im nawyk racjonalnego od?ywiania.
ZMYS?OWO??: Gdy jest si? sennym - trzeba spa?. Gdy jest si? g?odnym trzeba je??. Na tej zasadzie traktuj rwnie? kobiety. Wielu z nich osiga pe?ni? satysfakcji seksualnej dopiero w ma??e?stwie.
DYNAMIZM: Gdyby nie rozwini?ty dynamizm, mogliby popa?? w nieruchomo?? cechujc ich totem ro?linny: cis.
TOWARZYSKO??: Okazuj j wobec rodziny i wybranych przyjaci?. S? wzorowymi ojcami, ale maj? ci??k r?k?. ?ony powinny wykazywa? du?o taktu i szacunku w obcowaniu z tymi "dzikami". Strze?cie si? ich gniewu!
PODSUMOWANIE: To bogowie pl i lasw, kochajcy przyrod?, czerpicy si?? z ?yciodajnej ziemi.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl