logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: MARCIN


Kiedy MARCIN obchodzi imieniny?
03.06, 04.13, 07.01, 07.19, 10.24, 11.03, 11.11, 12.07,


Osobowo??: Niespokojny m??czyzna
Charakter: 88 %
Promieniowanie: 83 %
Rezonans: 85 000 drga?/sek.
Kolor: ??ty
G?wne cechy: Moralno??- Intelekt-Zmys?owo??- Intuicja
Totem ro?linny: Por
Totem zwierz?cy: Antylopa
Znak: Kozioro?ec
TYP: Ich totemem jest antylopa - zawsze pe?na l?ku, napi?ta, gotowa do ucieczki. Ten niepokj kszta?tuje ich charakter .
PSYCHIKA: Introwertycy ze sk?onno?ci do zamykania si? w sobie. Trzeba dba? o to, by dzieci o tym imieniu nie traci?y kontaktu z rzeczywisto?ci i bez obawy stawia?y jej czo?a. S? bardzo ciekawi, nieraz zbyt ciekawi, co stawia ich w trudnych sytuacjach. Brak im pewno?ci siebie. Je?li od dzieci?stwa nie zwrci si? na to uwagi, mog sta? si? bardzo nie?miali.
WOLA: Bardzo mierna. Brak rwnowagi mi?dzy du? aktywno?ci a s?ab wol powoduje uczucie braku rwnowagi.
POBUDLIWO??: Za du?a, jak na m??czyzn?. Trzeba wcze?nie wpoi? im przekonanie, ?e m??czyzna nie powinien kierowa? si? emocjami, ale rozumnymi decyzjami.
ZDOLNO?? REAKCJI: Nie dorwnuje pobudliwo?ci, co rwnie? jest ?rd?em dyskomfortu psychicznego. Wielka wra?liwo?? na pora?ki, po?czona z pragnieniem ucieczki.
AKTYWNO??: Znacznie bardziej uwarunkowana emocjami ni? wol. Tych m??czyzn pocigaj zawody ?czce intelekt ze zdolno?ciami manualnymi. Mog wybra? zawd adwokata, dziennikarza, nauczyciela, albo te? hodowcy, sklepikarza, rzemie?lnika.
INTUICJA: ?ywa, oddaje im wielkie us?ugi.
INTELIGENCJA: Bardzo analityczna, pedantyczna. Du?a pobudliwo?? nieraz powoduje u nich trudno?ci z wyra?eniem my?li.
UCZUCIOWO??: Cz?sto obawiaj si?, ?e zbyt wielkie uczucie sprowadzi ich do stanu niewolnictwa. S? niezale?ni, jako dzieci nie lubi ca?usw i u?ciskw.
MORALNO??: Nie lubi dwuznacznych czy wtpliwych sytuacji. W nic nie wierz, pki nie zrozumiej dok?adnie, czego si? po nich oczekuje i co si? im proponuje.
ZDROWIE: Na og? doskona?e, ale musz unika? przem?czenia umys?owego. Maj natomiast du? odporno?? na zm?czenie. Potrzebuj du?o snu, spokoju, rozs?dnej diety. S? wra?liwi na choroby wirusowe, a ich s?abym punktem jest system nerwowy.
ZMYS?OWO??: Doceniaj przyjemno?ci ?ycia. Zmys?owo?? jest u nich na og? silniejsza od uczuciowo?ci, std d? do odrzucenia uczu?, aby unikn? moralnego zaanga?owania w stosunku do partnerki.
DYNAMIZM: Wyra?na r?nica mi?dzy aktywno?ci a dynamizmem. Mwic potocznie, kr?c si? za w?asnym ogonem.
TOWARZYSKO??: Bardzo towarzyscy, ale niestali. To ch?tnie przyjmuj go?ci, to chcieliby ?y? samotnie na ?rodku Pacyfiku. Lubi ?ycie rodzinne, pod warunkiem, ?e rodzina nie jest despotyczna. Maj du?o szcz??cia, ale nie umiej go wykorzysta?.
PODSUMOWANIE: Trudno przeszkodzi? naszej antylopie w ucieczce, ale nauczmy j chocia? w biegu zastanawia? si? nad sytuacj.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl