logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 04.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: KAREN


Kiedy KAREN obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowo??: Ta, co lata wysoko
Charakter: 96%
Promieniowanie: 95%
Rezonans: 88 000 drga?/sek.
Kolor: Zielony
G?wne cechy: Wola - Pobudliwo?? - Zdolno?? reakcji
Totem ro?linny: Tyto?
Totem zwierz?cy: Go??b pocztowy
Znak: Waga
TYP: Na og? nale?? do typu cholerycznego, o szybkich reakcjach. S? ruchliwe, nie mog? usiedzie? w miejscu. Wydaje im si?, ?e maj? co? do przekazania ?wiatu. St?d podobie?stwo do go??bia pocztowego.
PSYCHIKA: Nie s? ?atwe w po?yciu! Przechodz? szybko od szalonego podniecenia do g??bokiej depresji. Bez przerwy trzeba si? nimi zajmowa?, inaczej to one si? wami zajm?... a to du?o gorsze! W?a?ciwie s? introwertyczkami, zapatrzonymi w swj wewn?trzny ?wiatek. Sprawiaj? wra?enie osb bardzo pewnych siebie, ale cz?sto s? to pozory.
WOLA: Cz?sto przeradza si? u nich w upr.
POBUDLIWO??: Silna, nieraz nawet zbyt silna. Trzeba du?ego wysi?ku, by je uspokoi?, gdy si? zdenerwuj?.
ZDOLNO?? REAKCJI: Reaguj? przesadnie, pod wp?ywem nag?ych impulsw.
AKTYWNO??: Mo?e by? "osza?amiaj?ca", ale mo?e te? by? blefem, s?u??cym do zamaskowania pragnienia ucieczki. Rodzice powinni kontrolowa? sposb sp?dzania czasu tych dziewcz?t, ale tak, by nie odnios?y one wra?enia, ?e si? je szpieguje.
INTUICJA: Obdarzone s? zadziwiaj?c? intuicj? i znaczn? si?? uwodzicielsk?, niepokoj?c? ruchliwo?ci?, nieuchwytne jak dym tytoniowy... Bywaj? nieco przes?dne.
INTELIGENCJA: Maj? umys? syntetyczny, wszystko nim ogarniaj?, wszystko rozumiej?, ale cz?sto potykaj? si? o jaki? drobiazg, ktrego nie lubi? i ktry odrzucaj?. Maj? ?rednio dobr? pami??, ale s? zach?annie ciekawe. Od m?odo?ci nale?y wpaja? im dyscyplin?.
UCZUCIOWO??: Bardzo nierwna. Jednego dnia wielka mi?o??, drugiego ogromna rozpacz. Ch?tnie graj? na uczuciach, aby manipulowa? otoczeniem. Lubi? otacza? si? przyjaci?mi, ale cz?sto ich zmieniaj?. Pora?ki doprowadzaj? je do rozpaczy, ale wkrtce si? z niej otrz?saj?.
MORALNO??: Posiadaj? zmys? moralny, ale nieraz g?oszone zasady nie znajduj? potwierdzenia w dzia?aniu. Pewien oportunizm moralny doprowadza je czasem do burzliwych przygd, ku zmartwieniu rodzicw i m??w!
ZDROWIE: Na og? dobre, ale cz?sto przez w?asn? nieostro?no?? ulegaj? wypadkom. Uwa?a? przy prowadzeniu samochodu! Cz?ste z?amania ng. Dba? o nerki.
ZMYS?OWO??: Rwnie? w tej dziedzinie nag?e decyzje, uniesienia, nieraz t?umione. Cz?sto wyst?puje zbyt wielka rozbie?no?? mi?dzy ich ?yciem na pe?nych obrotach a inercj? otaczaj?cych osb.
DYNAMIZM: Odpowiadaj? im zawody wymagaj?ce ruchliwo?ci i ?ywotno?ci: mog? by? stewardesami dziennikarkami, przedstawicielkami handlowymi.
TOWARZYSKO??: Marz? o domu pe?nym przyjaci?, pod warunkiem zmieniania, co p? roku domu i co tydzie? przyjaci?!
PODSUMOWANIE: Te "go??bie pocztowe" wiod? o?ywion? egzystencj? i nieraz burzliwe ?ycie rodzinne, ale trudno si? nudzi? w ich towarzystwie, gdy? s? pe?ne wdzi?ku...


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl