logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: GODFRYD


Kiedy GODFRYD obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowo??: Ten, co posiada dar s?owa
Charakter: 90 %
Promieniowanie: 86 %
Rezonans: 114 000 drga?/sek.
Kolor: ??ty
G?wne cechy: Intuicja - Intelekt - Pobudliwo?? - Zmys?owo??
Totem ro?linny: Drzewo oliwne
Totem zwierz?cy: Bizon
Znak: Baran
TYP: Z trudem znajduj? dostateczn energi?, by podj? ?yciow walk?. Jak bizon, ich totem, ktry ma wielki ?eb i ma?e cia?o, posiadaj "duch ochoczy, ale cia?o md?e".
PSYCHIKA: S? rozdarci wewn?trzn walk pomi?dzy pokojem (drzewo oliwne) a wojn (bizon). Po tych bitwach s? nieraz tak wyczerpani, jakby schodzili z bokserskiego ringu.
WOLA: Ich pobudliwo?? przekszta?ca wol? w nieustann walk? mi?dzy rzeczywisto?ci a wyobra?eniami, mi?dzy prze?yciami a mo?liwo?ciami.
POBUDLIWO??: Daje im du? wra?liwo?? charakteru, ale w po?czeniu ze wszechmocn intuicj robi z nich ludzi niespokojnych, wiecznie niezadowolonych.
ZDOLNO?? REAKCJI: Nieco op?nione reakcje, co nie oznacza braku reakcji. Wprost przeciwnie, to op?nienie zwi?ksza gwa?towno?? sprzeciwu czy agresji.
AKTYWNO??: Odczuwaj gwa?town ?dz? wiedzy i zdobywania dyplomw. O wyborze zawodu decyduje raczej otoczenie i okoliczno?ci, ni? ?wiadoma decyzja. Je?li uda im si? prze?ama? pewn bezw?adno??, mog zosta? doskona?ymi psychologami, adwokatami, a nawet ksi??mi. Tak?e dziennikarzami, nauczycielami, "wygadanymi" dzia?aczami - wszystkie te zawody wymagaj bowiem ?atwo?ci wys?awiania si?.
INTUICJA: To u nich co? wi?cej ni? intuicja, to prawie jasnowidzenie.
INTELIGENCJA: Zarazem analityczna i syntetyczna, pozwala im uchwyci? jednocze?nie przyczyny i skutki, szczeg?y i oglne zarysy wydarze?. K?opot w tym, ?e ta b?yskotliwo?? umys?u prowadzi ich nieraz do traktowania innych z pob?a?liwo?ci, nale?n niedorozwini?tym.
UCZUCIOWO??: Potrzebuj wiele odwagi, aby nie stchrzy? przed ?yciem. Nale?y wi?c otacza? ich mi?o?ci i zrozumieniem.
MORALNO??: Przejawiaj pewien sceptycyzm: "Moralno?? - zgoda, jest potrzebna, ale przesta?cie suszy? mi g?ow? pi?knymi zasadami, a zacznijcie stosowa? je w ?yciu!"
ZDROWIE: S? sk?onni do lekkich depresji. Maj wra?liwe struny g?osowe. Potrzebuj du?o snu i ?wie?ego powietrza. Nie nadu?ywa? lekarstw!
ZMYS?OWO??: Niew?a?ciwie poj?ta wstydliwo?? powstrzymuje ich w m?odo?ci, a w wieku dojrza?ym powoduje sp?niony ?al. Ich ?ycie seksualne hamuj r?nego rodzaju zakazy, a nieodparte pop?dy stwarzaj dodatkowe komplikacje.
DYNAMIZM: Nieraz zastanawiamy si?, czy podejmuj dzia?anie z przekonania, z obowizku, czy raczej dlatego, ?e nie maj'} odwagi wprost odmwi??
TOWARZYSKO??: Nieraz nie znosz samotno?ci, kiedy indziej nawet Syberia wydawa?aby im si? zbyt g?sto zaludniona.
PODSUMOWANIE: Mog by? b?yskotliwi i elokwentni, potem bez ?adnego etapu przej?ciowego zaczynaj we wszystko wtpi?, waha? si?, ucieka?... Nieraz ich entuzjazm porywa s?uchaczy, a potem chowaj si? za kulisami, jak aktor, ktry sko?czy? swj monolog i wstydzi si? swego kostiumu!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl