logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 04.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: BAZYLI


Kiedy BAZYLI obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowo??: Ten, co zach?ca, co rozkazuje.
Charakter: 96%
Promieniowanie: 94%
Rezonans: 114 000 drga?/sek.
Kolor: ??ty
G?wne cechy: Pobudliwo?? - Intelekt - Towarzysko?? - Aktywno??
Totem ro?linny: Trufla
Totem zwierz?cy: Delfin
Znak: Baran
TYP: Ludzie o wyjtkowej inteligencji. Potrafi robi? dziesi?? rzeczy naraz, i to robi? dobrze.
PSYCHIKA: Nie s? ?atwi w po?yciu. Wspania?a pami?? w po?czeniu z rozbudzon ciekawo?ci popycha ich do badam a wszystkiego i do posiadania zdecydowanych pogldw w ka?dej sprawie. S? jednocze?nie obiektywni i subiektywni, pe?ni pewno?ci siebie i wzgl?dnej nie?mia?o?ci.
WOLA: Silna, cho? mo?e nie do?? silna jak na tak wyjtkowy charakter.
POBUDLIWO??: Nie nale?y pozwoli?, aby bardzo silna pobudliwo?? przerodzi?a si? w nerwowo??. Mogliby wtedy okaza? si? nieuprzejmi, a nawet niesprawiedliwi.
ZDOLNO?? REAKCJI: S? uparci, cz?sto sprzeciwiaj si?, gdy zaproponowa? im co? nowego. Po prostu od pocztku wydaje im si?, ?e znaj najlepszy sposb post?powania. Trudno ich przekona? zw?aszcza ?e cz?sto maj? racj?!
AKTYWNO??: Bardzo wcze?nie dokonuj wyboru przysz?ego zawodu i tak organizuj nauk?, aby osign? zamierzony cel. S? urodzonymi wynalazcami o wysokiej inteligencji i du?ych zdolno?ciach manualnych. Odpowiadaj im wszystkie zawody, w ktrych mo?na rozkazywa?, kierowa? lud?mi i rzeczami. S? doskona?ymi organizatorami, ale maj? jedn wad?: chc wszystko robi? sami. W gruncie rzeczy s? mizantropami.
INTUICJA: Dobra, ale nie ufaj jej. Wol suwak matematyczny, ich zdaniem jest on pewniejszy...
INTELIGENCJA: B?yskotliwa, zarazem syntetyczna i analityczna. Nie nale?y pozwala? tym dzieciom na cig?e dyskusje, gdy? zasypi was mas? argumentw.
UCZUCIOWO??: Rzadko okazuj czu?o??. Trzeba u tych dzieci rozwija? zrozumienie i mi?o?? dla innych, nawet je?li s? oni powolniejsi i bardziej oci??ali umys?owo.
MORALNO??: Nieraz irytujca dla innych, ktrych k?uje w oczy ten nienaganny przyk?ad... Wobec przyjaci? - m??czyzn i kobiet - wykazuj bezinteresowno?? i niez?omn wierno??.
ZDROWIE: Mimo du?ej ?ywotno?ci przejawiaj nieraz niepokj o swe zdrowie. Powinni wystrzega? si? przepracowania umys?owego i ?rodkw pobudzajcych, uprawia? sport, nie zaniedbywa? snu. Joga jest dla nich dobrym odpr??eniem.
ZMYS?OWO??: Zaspokojenie swych pragnie? podporzdkowuj okre?lonym planom ?yciowym. Panuj nad pop?dem seksualnym, nie chc traci? kontroli nad biegiem wypadkw, nawet w dziedzinie zmys?w.
DYNAMIZM: Czasem ogarniaj ich wtpliwo?ci w samym ?rodku starannie przygotowanego przedsi?wzi?cia. Ale zachowuj ten niepokj dla siebie, zwi?kszajc jeszcze sw nerwowo??.
TOWARZYSKO??: Lubi przyjmowa? go?ci, maj? lekk sk?onno?? do zwracania na siebie uwagi otoczenia.
PODSUMOWANIE: Interesujce charaktery. Nie zawsze umiej rozr?ni? mi?dzy prac a rodzin, obowizkiem a uczuciem, wspania?omy?lno?ci a surowo?ci. Troch? zanadto inteligentni, by by? naprawd? ludzcy...


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl