logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 04.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: AUGUSTA


Kiedy AUGUSTA obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowo??: Kobieta z sekretami
Charakter: 85 %
Promieniowanie: 78 %
Rezonans: 63 000 drga?/sek.
Kolor: ??ty
G?wne cechy: Intelekt - Aktywno??
Totem ro?linny: Goryczka
Totem zwierz?cy: Ropucha
Znak: Panna
TYP: Flegmatyczki, maj? przyt?umion pobudliwo?? i troch? op?nione reakcje. Nie dzia?aj pochopnie, nie wpadaj w panik?. Stoj mocno na ziemi i nie sp?dzaj ?ycia na marzeniach - nawet je?li rano maj? trudno?ci z obudzeniem si?.
PSYCHIKA: Nie zawsze wiadomo, co my?l. Z ich milczenia nieraz mo?na wnioskowa?, ?e s? nadsane, tymczasem one obserwuj i s?uchaj. Wydaj si? nie?mia?e, gdy? zachowuj si? z rezerw, sprawiaj te? wra?enie, ze brak Im pewno?ci siebie.
WOLA: Silna, ale nieraz wyczerpuje si? przed osigni?ciem celu.
POBUDLIWO??: Znacznie poni?ej ?redniej. Potrzebuj czasu, by przemy?le? spraw? i podj? decyzj?. S? wra?liwe i zamkni?te w sobie.
ZDOLNO?? REAKCJI: S?aba, odpowiadajca pobudliwo?ci. Krystyny nie licz zbytnio na los szcz??cia, gdy? nie potrzebuj go. Ich metodyczno?? i dok?adno?? zapewnia im zadowalajce - cho? nie zawsze ol?niewajce - sukcesy w ?yciu. Przychodz one jednak do?? p?no.
AKTYWNO??: Pasjonuje je nauka, niezale?nie od kierunku. Mog by? naukowcami, in?ynierami, elektronikami czy doskona?ymi nauczycielkami. Nie nale?y nigdy narzuca? im wyboru zawodu, ale dok?adnie przedyskutowa? z nimi r?ne mo?liwo?ci.
INTUICJA: Nie kieruj si? nag?ym natchnieniem, lecz drobiazgowo przygotowuj swe dzia?anie.
INTELIGENCJA: Maj raczej m?ski sposb my?lenia. Dobrze wsp?pracuj z zespo?em, w ktrym przewag? stanowi m??czy?ni. Maj inteligencj? analityczn, cierpliwie wnikajc w szczeg?y.
UCZUCIOWO??: Nie s? to dziewczynki, rzucajce si? w obj?cia rodzicw z pytaniem: "Kochasz mnie, powiedz?" Trzeba im okazywa? uczucia bez wielkich manifestacji. To samo dotyczy p?niej ich m??w." Nale?y unika? nieporozumie? w tej dziedzinie, gdy? s? pami?tliwe i z trudem wybaczaj.
MORALNO??: Niektrzy nazywaj taki typ moralno?ci "mieszcza?skim". Nie chc nikogo bulwersowa?, nawet je?li niekiedy maj? na to ochot?.
ZDROWIE: ?rednie, od dzieci?stwa wymaga nadzoru. Potrzebuj cz?stego przebywania na ?wie?ym powietrzu, spacerw, sportu, zw?aszcza zalecane narciarstwo. Uwaga na ko?ci i z?by, maj? tendencj? do odwapniania. S? podatne na choroby wirusowe.
ZMYS?OWO??: Stanowi tajemn stron? ich osobowo?ci. Nie znosz, by kto? porusza? ten temat. Na zewntrz gorzkie niczym goryczka, wewntrz pe?ne s? apetytu seksualnego.
DYNAMIZM: Nie dorwnuje ich aktywno?ci, dlatego potrzebuj czasu, aby okaza? sw prawdziw warto??. Od dzieci?stwa uczcie je wychodzi? ze skorupy, wyra?ajc swoje my?li. Nale? do nielicznych kobiet, dla ktrych m??czyzna mo?e by? koleg w pracy czy w sporcie.
TOWARZYSKO??: Wol wybranych przyjaci? od gwaru prywatek. Lubi, by ?ycie towarzyskie by?o zorganizowane i troch? uroczyste, nie znosz nag?ych wtargni?? znajomych, ktrzy "robi wam niespodziank?". Szanuj rodzin?, s? surowymi ale sprawiedliwymi matkami.
PODSUMOWANIE: Potrzebuj rodzicw lub m??a, na ktrych mo?na polega?, i ktrzy pomog im w zorganizowaniu trwa?ego, solidnego ogniska domowego.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl