logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: AMBROZY


Kiedy AMBROZY obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowo??: Ten, ktry wytrzymuje burz?
Charakter: 92 %
Promieniowanie: 85 %
Rezonans: 64 000 drga?/sek.
Kolor: Fioletowy
G?wne cechy: Pobudliwo?? - Uczuciowo?? - Zmys?owo?? - Moralno??
Totem ro?linny: Trzcina
Totem zwierz?cy: Borsuk
Znak: Wodnik
TYP: S? to ludzie, ktrzy wol zatrudni? innych, ni? pracowa? samemu. Nie s? zbyt ambitni, pragn spokojnego i wygodnego ?ycia. Niczym ich totem, trzcina, wol ugina? si? przy gwa?townym wichrze, ni? stawia? opr.
PSYCHIKA: S? introwertykami, ch?tnie zaniedbuj ?wiat zewn?trzny i zamykaj si? w sobie. Od dzieci?stwa trzeba sk?ania? ich do uczestnictwa w organizacjach m?odzie?owych, w sportach zespo?owych.
WOLA: Posiadaj dwa rodzaje woli: w?a?ciw i okazjonaln, ktra pojawia si? tylko wtedy, gdy wydarzenia zmuszaj ich do dzia?ania.
POBUDLIWO??: S?u?y nieraz budzeniu ich woli, ktra przypomina ?pic Krlewn?. Lubi mie? przyjaci?, ale pod warunkiem, ?e to do niczego ich nie zobowizuje.
ZDOLNO?? REAKCJI: Bardzo s?aba. Maj wyostrzone poczucie pora?ki, ktra jest dla nich szokiem i zniech?ca ich.
AKTYWNO??: Odpowiadaj im zawody w po?owie drogi mi?dzy pos?usze?stwem a rozkazywaniem, czyli maj? dusz? kontrolera. Mog by? celnikami, urz?dnikami, administratorami, pracownikami Urz?du Skarbowego. Cechuje ich pedanteria, s? wi?c doskona?ymi elektronikami, cho? mog rwnie? odnie?? sukces w zawodach medycznych i para medycznych. S? ?wietnymi chirurgami i dentystami.
INTUICJA: Wyjtkowa. Maj sk?onno?? do zbyt cz?stego pos?ugiwania si? intuicj, a tak?e zas?aniania si? ni, gdy nie chc czego? zrobi?.
INTELIGENCJA: Analityczna, pozwalajca im wg??bi? si? w szczeg?y, podparta niepospolit wyobra?ni i trwa? pami?ci. Brakuje im jednak ciekawo?ci. Wol w domowym zaciszu wyobra?a? sobie ?wiat, ni? w?rd zawiei wyrusza? na jego odkrywanie.
UCZUCIOWO??: S? uczuciowi i wra?liwi na wszystko, co zwizane z sercem - dobre czy z?e.
MORALNO??: Doskona?a, cho? niektrzy pochopnie nazywaj ich hipokrytami. Nie oznacza to, ?e udaj surowo?? obyczajw, ktrej nie wyznaj. Ale okazuj swe cnoty niekiedy nie w por?, co jest troch? irytujce...
ZDROWIE: Szybko si? m?cz. Nale?y jednak odr?ni? przepracowanie od pewnej blokady psychicznej, graniczcej z lenistwem. Powinni wakacje sp?dza? nad wod, najlepiej nad morzem. S?abe punkty: genitalia i system nerwowy.
ZMYS?OWO??: ?ycie tych m??czyzn up?ywa na prbach pogodzenia sprzecznych tendencji osobowo?ci. S? delikatni i uczuciowi, potrafi cudownie dostosowywa? si? do psychologii kobiet, ale kryj w sobie rwnie? m??czyzn? o brutalnych reakcjach, zw?aszcza w dziedzinie seksu.
DYNAMIZM: Cechuje si? pewn nie?mia?o?ci, niech?ci do anga?owania si? i do walki.
TOWARZYSKO??: Lubi otacza? si? lud?mi, nawet je?li nie s? to prawdziwi przyjaciele. Maj rozwini?te, uczucia rodzinne, na ?onie rodziny szukaj spokoju i poczucia bezpiecze?stwa, i w tym celu sk?onni s? pj?? na wiele ust?pstw.
PODSUMOWANIE: M??czy?ni, ktrym mo?na zaufa?. Nie s? zbyt wojowniczy, ale posiadaj zalety rzadkie w naszych czasach, w ktrych cz?sto oceniamy ludzi wed?ug stopnia agresywno?ci.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl