logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: ALEKSY


Kiedy ALEKSY obchodzi imieniny?
02.17, 04.24,


Osobowo??: Ten, ktry si? chowa
Charakter: 86 %
Promieniowanie: 83 %
Rezonans: 75000 drga?/sek.
Kolor: Niebieski
G?wne cechy: Intuicja - Wola - Aktywno??
Totem ro?linny: Bez
Totem zwierz?cy: Krab
Znak: Rak
TYP: Aby ich zrozumie?, trzeba pami?ta?, ?e totemem ich jest krab, ktry atakuje, szczypie, wycofuje si? ty?em, ci?gn?c za sob? ofiar?, a je?li walka jest nierwna, zagrzebuje si? w piasku.
PSYCHIKA: S? introwertykami, to znaczy, ?e nieraz uciekaj? przed rani?c? rzeczywisto?ci?, chowaj?c si? w piaskach swej pod?wiadomo?ci. Maj? ?yw? wyobra?ni?. Cz?sto usi?uj? z gry usprawiedliwi? swe post?powanie, gdy? s? raczej l?kliwi i boj? si? cudzego os?du.
WOLA: Z pozoru bardzo silna, mo?e nawet przerodzi? si? w upr, ale w rzeczywisto?ci jest chwiejna.
POBUDLIWO??: Jej intensywno?? jest nieco k?opotliwa, gdy? podkre?la pewn? niesta?o?? charakteru. Artystom czy dziennikarzom o tym imieniu pozwala uzyska? poruszaj?cy obraz ludzi i rzeczy, ale w innych okoliczno?ciach mo?e prowadzi? do nierozs?dnego entuzjazmu.
ZDOLNO?? REAKCJI: Cz?sto przybiera form? ucieczki... Maj? g??boki zmys? przyja?ni i nieraz nami?tna mi?o?? przeradza si? u nich w mi?osn? przyja??, co nie wszystkim kobietom si? podoba! ?ywi? chorobliw?, najcz??ciej nieuzasadnion? obaw? przed niepowodzeniami.
AKTYWNO??: Nie pasjonuje ich nauka, albo raczej ucz? si? dla siebie samych. To typ niezale?nych samoukw, ?le znosz?cych skoszarowanie w szko?ach, gdzie wpaja im si? wiedz? pod przymusem. Maj? dusz? artysty. Mog? by? doskona?ymi aktorami, re?yserami, konferansjerami, lud?mi radia i telewizji. Znajduj? si? tak?e w?rd nich samotni podr?nicy, marynarze, zakonnicy, oddalaj?cy si? od ?wiata, ktry odrzucaj?.
INTUICJA: Typu kobiecego.
INTELIGENCJA: Syntetyczna. Posiadaj? niezawodn? pami?? i niebezpieczn? wprost ciekawo??.
UCZUCIOWO??: Trudno ich oswoi?: s? zbyt niezale?ni, cho? jednocze?nie pragn? schronienia, gdzie znale?liby czu?o?? i bezpiecze?stwo.
MORALNO??: Odkrywaj? jej istnienie dopiero po dokonaniu w?tpliwego czynu. Wwczas zadaj? sobie pytanie, czy dobrze post?pili.
ZDROWIE: ?rednie, bardzo szybko si? m?cz?. Maj? wra?liwy ?o??dek. Powinni dba? o trawienie i o jelita.
ZMYS?OWO??: Ich seksualno?? ma g?wnie psychiczny charakter. Maj? sk?onno?? do pogr??ania si? w marzeniach o mi?o?ci, zamiast prze?ywania jej. Ich zmys?owo?? ma w sobie co? dzieci?cego, z pod?wiadomym poszukiwaniem matczynego ciep?a.
DYNAMIZM: Nie jest ich siln? stron?. Sprawiaj? wra?enie, ?e praca ich nudzi i marz? tylko o jednym: o powrocie do domu, gdzie mogliby robi?, co im si? podoba... albo nic nie robi?!
TOWARZYSKO??: Nieraz czekaj? na niemo?liwe i przechodz? obok rzeczywistych mo?liwo?ci. Licz?, ?e szcz??cie pomo?e im wydoby? si? z do?ka, w ktrym sami si? zagrzebali.
PODSUMOWANIE: Ci m??czy?ni przez ca?e ?ycie szukaj? oparcia w silnej partnerce - czy b?dzie to matka, czy ?ona.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl